Contact information

Adam Mickiewicz University in PoznańFaculty of Biology
Institute of Molecular Biology and Biotechnology
Laboratory of Human Molecular Genetics
Laboratory of High Throughput Technologies
Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań, Poland

Office 1.116 tel.: +48 61 829 58 32
Office 1.117 tel.: +48 61 829 58 33
Office 1.118 tel.: +48 61 829 59 04

Laboratory 1.129
Laboratory 1.130


Pracownia Genetyki Molekularnej Człowieka Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii oraz Laboratorium Technologi Wysokoprzepustowych, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dhmg.amu.edu.pl

Data publikacji strony internetowej 2017-02-01

Strona jest aktualizowana na bieżąco jako strona informująca o życiu zakładów. Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 29/03/2022

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • kontrast czcionek strony
  • wielkość przycisków interaktywnych
  • zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu
  • brak wersji czytanej dla osób niewidomych

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-11-09 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane kontaktowe

Johanes A.R. Bluyssen

 h.bluyss@amu.edu.pl

61 829 58 32